சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எப்போழ்தும் காண்க : எப்பொழுதும் .