சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எரிதல் சுடருண்டாதல் ; ஒளிவிடுதல் ; எரிச்சலுண்டாதல் ; பொறாமை கொள்ளுதல் ; சினத்தல் ; துயரமடைதல் .