சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எருக்கொடுத்தல் காண்க : எருக்கழித்துக் கொடுத்தல் .