சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எருத்துப்புரை மாட்டுக்கொட்டில் .