சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
எறுழ் வலிமை ; தண்டாயுதம் ; தடி ; தூண் ; செந்நிறப் பூவுடைய குறிஞ்சி நிலத்து மரவகை .