சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஏகசக்கரவர்த்தி தனியாணை செலுத்துவோன் ; பொதுநீக்கி யாளுவோன் .