சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஏகன் ஒருவன் ; தனக்கு உவமையில்லாச் சிறப்புடையோன் ; கடவுள் .