சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஏகவேணி ஒற்றைச் சடை ; ஒற்றைச் சடையுடைய மூதேவி .