சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஏகாங்கம் ஒரே உறுப்பு ; தனிமை ; சந்தனம் .