சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஏகோதிட்டம் இறத்தவர்க்குப் பதினோராம் நாளில் செய்யும் சிராத்தச் சடங்கு .