சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஏசாதவர் இகழ்ச்சி செய்யாதவர் ; குற்றம் இல்லாதவர் ; தேவர் .