சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஏணி எண் ; அடுக்கு ; ஏறுதற்குரிய கருவி ; எல்லை ; நாடு ; மான் ; மான்கன்று .