சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஏதுக்கருத்தன் ஏவுதற் கருத்தா .