சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஏதும் யாதொன்றும் ,சிறிதும் , எதுவும் .