சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஏந்துகொம்பன் வளைந்த கொம்புடைய யானை ; நிமிர்ந்து முன்வளைந்த ; கொம்புள்ள மாடு .