சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஏமதவஞ்சம் போகபூமி ஆறனுள் ஒன்று .