சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஏமாற்றுதல் வஞ்சித்தல் ; ஏமஞ்செய்தல் .