சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஏற்றக்கால் துலாவைத் தாங்குங்கால் ; தூண் .