சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஐதிகப்பிரமாணம் உலகுரையாகிய அளவை .