சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஐம்படைப்பருவம் ஐம்படைத்தாலி அணிவதற்குரிய குழந்தைப்பருவம் .