சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஐம்புலம் ஐந்து பொறிகளுக்குரிய உணர்ச்சிகள் : சுவை , ஒளி , ஊறு , ஓசை , நாற்றம் .