சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஐம்புலம்வென்றோன் ஐம்புல உணர்ச்சிகட்கு ஆட்படாத முனிவன் ; அருகன் .