சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஒட்டங்காய்ப்புல் ஆடையில் ஒட்டும் ஒருவகைப் புல் .