சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஒட்டடை ஒட்டறை , நூலாம்படை ; புகையுறை ; சிலந்திக்கூடு ; சிலந்தி வலையும் தூசும் ; நெல்வகை .