சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஒட்டியாதேவி ஒட்டியக் காளி ; சூனியக்காரர் வழிபடும் தேவதை .