சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஒன்று ஒன்று என்னும் எண் ; மதிப்பிற்குரியபொருள் ; வீடுபேறு ; ஒற்றுமை ; வாய்மை ; அறம் ; அஃறிணையொருமை .