சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஒப்படை ஒப்புக்கொடுக்கை ; கட்டளையை நிறைவேற்றுகை .