சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஒப்பாரி ஒப்பு ; ஒத்த பாவனை ; போலி ; அழுகைப்பாட்டு .