சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஒருத்தல் ஆண்விலங்கு ; யானை , எருமை , கவரி , புலி , புல்வாய் , மரை , மான் , இவற்றின் ஆண்