சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஒலிப்பு பேரொலி ; பெருஞ்சத்தம்