சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஒழுகலாறு ஒழுக்கநெறி , நடத்தை , நன்னெறி .