சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஒழுகிப்போதல் நீர்ப்பொருள் சிந்துகை ; மனம் கரைந்து உருகுகை .