சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஒழுங்கு வரிசை , நிரை ; முறை ; நன்னடை ; விதி ; கட்டளை ; திரள் ; அளவு ; முதலியன காட்டும் ; நிலவிவரக் கணக்கு .