சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஒவ்வொன்று ஒன்றொன்று , வகைக்கொன்று , ஒன்றுவீதம் ; சில .