சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஓசையுண்ணுதல் செய்யுளோசை இசைதல் .