சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஓச்சுதல் எறிதல் ; பாய்ச்சுதல் ; செலுத்துதல் ; வீசுதல் ; உயர்த்துதல் ; ஓட்டுதல்: தூண்டி விடுதல் .