சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஓடுகாலி வீட்டில் தங்காத பெண் .