சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஓடுதாவடி அவசரங்களில் நேரும் குழப்பம் .