சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஓட்டன் நடந்து செல்லும் தூதன் ; பாட்டனுக்குப் பாட்டன் .