சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஓணப்பிரான் ஓணநாளுக்குரிய திருமால் .