சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஓமல் ஊர்ப்பேச்சு ; வசைப்பேச்சு ; அலர் எங்கும் பரவுகை .