சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஓய் ஒரு விளியிடைச்சொல் ; ஒருமையிலே வரும் ஒரு விளியுருபு ; ஒரு விளிக்குறிப்பு .