சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஓரகத்தன் மனைவியுடன் பிறந்தாள் கணவன் , சகலன் .