சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஓரகத்தி காண்க : ஓர்ப்படியாள் .