சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஓலக்கச்சூளை அத்தாணியிற்சேவை செய்யும் பரிவாரம் .