சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஓளி ஒழுங்கு ; யானையின் கூட்டம் .