சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஔடதம் மருந்து ; மாற்று மருந்து .