சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஔரசன் குலமொத்த கன்னியைத் தீவேட்டுப் பெற்ற புதல்வன் ; தான் பெற்ற பிள்ளை ; உரிமை மகன் .