சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கங்கம் சீப்பு , தீப்பொறி ; பருந்து ; கழுகு ; பெருமரம் ; வேள்வித்தூண் ; வரம்பு ; கோளகபாடாணம் ; தமிழ்நாட்டை அடுத்துள்ள ஒரு நாடு .