சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கசிவு ஊறுகை ; ஈரம் ; மனநெகிழ்கை ; வியர்வை ; வருத்தம் .